Om NordINFOLIT

NordINFOLIT bildades på initiativ av NORDINFO – Nordiska Samarbetsorganet för vetenskaplig information hösten 2001 i Helsingfors. Detta efter en livlig diskussion kring informationskompetensfrågor på 25-års jubileumskonferensen “Content is king – Information Strategies in the new millennium.” Närvarande under mötet var specialister från de nordiska länderna och man beslutade att skapa en gemensam plattform för att tillsammans stödja utveckling, hitta gemensamma lösningar och kartlägga pågående projekt i Norden inom informationskompetensområdet.

I samarbetet har under dessa dryga 10 år genomförts bl a en årlig nordisk sommarskola i pedagogik för bibliotekarier och den vartannat år återkommande internationella konferensen Creating Knowledge. Dessa aktiviteter har erbjudit stöd, utbildning och inspiration för högskolebiblioteken i deras arbete med att utveckla en pedagogisk roll och ett samarbete med utbildningen. Efter införandet av Bologna-reformen har betydelsen av generella färdigheter, däribland informationskompetens, uppmärksammats och utgör numera integrerade inslag i de allra flesta högskoleutbildningar och det finns på flera håll exempel på väl etablerade samarbetsformer mellan bibliotek och utbildning i de nordiska länderna. Bibliotekens pedagogiska roll är under fortsatt utveckling men etablerad.

Mot bakgrund av denna positiva utveckling har NordINFOLIT i dess nuvarande form i viss mån spelat ut sin roll. Nuvarande styrgrupp för NordINFOLIT har efter förankring i respektive land tagit initiativ till förnyade samarbetsformer som innebär att den årliga sommarskolan upphör. Det nordiska samarbetet fortsätter med arrangerandet av den uppskattade konferensen Creating Knowledge. Värdskapet för konferensen cirkulerar mellan de nordiska länderna och det land som innehar värdskapet har samtidigt ordförandeskapet i detta samarbete. Creating Knowledge arrangerades senast i Bergen 2010 och närmast på tur för värdskapet står Sverige.

På vegne av NordINFOLIT’s styrgrupp

Astrid Margrét Magnúsdóttir (astrid@unak.is) ordförande, Island

Jeannette Ekstrøm (jeek@dtu.dk), Danmark

Bolethe Olsen (bool@uni.gl), Grønland

Anne Sissel Vedvik Tonning (Anne.Tonning@ub.uib.no), Norge

Riitta Kairakari  (riitta.kairakari@ub.umu.se), Sverige

Päivi Helminen (paivi.helminen@helsinki.fi), Finland